Principals Over Years

S.No.

Name

From

To

1.

Sh. L.D Suri

02-04-1955

26-10-1957

2.

Sh. Mohinder Singh

26-10-1957

01-01-1958

3.

Sh. Abdul Hamid Bhat

01-01-1958

31-03-1959

4.

Sh. Ghan Sham

01-04-1959

30-06-1961

5.

Sh. Mohinder Singh

01-07-1961

30-09-1967

6.

Sh. Ghulam Rasool Azad

01-10-1967

30-12-1968

7.

Sh. H.C Rattan Pal

01-01-1969

01-01-1976

8.

Sh. O.P Baru

01-01-1976

20-04-1981

9.

Sh. K.B Sethi

25-04-1981

07-04-1982

10.

Sh. O.P Baru

08-04-1982

31-08-1984

11.

Sh. K.B Sethi

01-09-1984

31-05-1990

12.

Mrs Mohinder Kour

01-06-1990

30-11-1993

13.

Sh. R.K Chibber

01-12-1993

30-09-1994

14.

Sh. Ranjit Singh

30-09-1994

31-12-1994

15.

Mrs B.K Sawhney

31-12-1994

29-01-1996

16.

Mrs Sudesh Nargotra

29-01-1996

30-11-1999

17.

Dr Urmila Sharma

01-12-1999

29-04-2000

18.

Prof. Kiran Bakshi

01-05-2000

23-08-2000

19.

Prof. (Dr) Shamima Bano

24-08-2000

31-12-2005

20.

Prof. B.D Damral

01-01-2006

31-10-2007

21.

Dr. M.L Parwana

01-11-2007

30-11-2011

22.

Prof.(Dr) Kaushal Samotra

09-01-2012

16-07-2014

23.

Prof. (Dr) Ajeet Angral

25-06-2014

05/08/2015

24.

Dr. Kaushal Smotra

06-08-2015

20-06-2017

25.

Dr. Kiran Bakshi

20-06-2017

16-03-2018

26.

Dr. Raj Shree Dhar

16-03-2018

28-04-2018

27.

Dr. Sangita Nagari

28-04-2018

02-07-2020

28.

Prof.(Dr) Kulvinder Kour

02-07-2020

30-08-2022

29.

Prof. Aekta Gupta

01-09-2022

and Continuing....

 

 

 

Shri Alok Kumar (IRS)

Principal Secretary to Govt, Higher Education Department.


Prof. Aekta Gupta.

Principal, Govt. College of Edu, Jammu.